1. De bestellingen worden alleen schriftelijk aanvaard.
 2. De levertijden gelden slechts bij benadering. Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht – zoals onmogelijkheid tot uitvoering ingevolge algemene of gedeeltelijke staking of lock-out hetzij in de instellingen van de leverancier, hetzij in deze van de bevoorraders, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemieën, brand, enz. kunnen beïnvloed worden, kunnen zij niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis en zijn steeds bij benadering aangegeven. Een laattijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op veranderingen van de betaling en van de voorwaarden op korting noch schadeloosstelling, noch het intrekken van het order. Onvoorziene en plotse prijsstijgingen worden verrekend.De prijzen op onze kostenramingen blijven 3 (drie) maanden geldig, op voorwaarde dat de levering gebeurt binnen deze termijn.
 3. De voorstelling van de materialen op onze documentatie eventueel gevoegd aan onze offertes is niet gegarandeerd in hun details. De voorwerpen of apparaten die ze voorstellen kunnen veranderingen of verbeteringen vertonen.
 4. Elke levering wordt als onvoorwaardelijk aanvaard beschouwd, bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na levering. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen op de datum van verzending van de factuur. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg.De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de factuur.
  Klachten kunnen in geen geval aanleiding geven tot weigering of uitstel van betaling van de factuur.
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de leverancier, en dit binnen de 14 dagen na verzending of afgifte der facturen. Bij gebreke aan protest binnen de 8 dagen na factuurdatum wordt deze als aanvaard beschouwd.
  Bij niet betaling binnen de 14 dagen, begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest te lopen van 12 % op jaarbasis.
  Bij niet betaling binnen de 14 dagen heeft de verkoper/leverancier het recht om na aangetekende ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag te vorderen, met een minimum van 25 Euro.
  Als uitzondering op deze regel kan tevens via „Proforma (voorafbetaling) Facturatie“ gewerkt worden.
  De koper/opdrachtgever aanvaardt expliciet dat een laattijdige levering niet kan worden geweigerd en nooit aanleiding kan geven tot betaling van een schadevergoeding door de verkoper/leverancier.
  Alleen de rechtbanken te Neerpelt en Hasselt zij bevoegd bij betwisting.
 6. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is.
 7. Elke annulering om welke reden dan ook, met uitzondering van door de wetgever gereglementeerde annuleringsmogelijkheden, geeft recht op een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van het totaalbedrag van de geannuleerde bestelbon, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan het feit om het totaalbedrag van de opgelopen schade op te eisen.Behoudens andersluidende afspraken, kan een niet-afname binnen de 6 maanden na bestelling aanzien worden als een contractbreuk mits voorafgaandelijke ingebrekestelling en gunning van een respijttermijn van 4 weken waarbij integrale vergoeding zal worden gevorderd voor alle veroorzaakte schade. Indien ingevolge niet-tijdige afname de prijzen van goederen en de loonkost gestegen zijn ten overstaan van de voorziene leveringstermijn, komen partijen overeen dat deze prijsstijging dient doorgerekend te worden in de verkoopsprijs en iedere eventueel bijzonder gewaarborgde prijsgarantie komt door eigen nalaten te vervallen.
 8. Zerobuild BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de installatie en werking van de producten die niet door haar geplaatst werden. Tevens kan Zerobuild BV niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken of tekortkomingen voortvloeiend uit studie-, berekenings-, en/of constructiefouten.